Privacyverklaring Praktijk Opregt

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-02-2021

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Praktijk Opregt, Mariska Sneek, kvk 62242598

Nieuwe Gracht 37, 2011 NG Haarlem, 06-29468577, info@praktijkopregt.nl

 

Praktijk Opregt verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Praktijk Opregt verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·        NAW-gegevens

·        Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·        Geboortedatum

·        Verzekerdennummer

·        Inhoud van communicatie (sessieverslagen, emails, genogram)

·        Behandelplan

·        Toestemmingsformulieren indien nodig (video opname, informatie verstrekken/inwinnen, minderjarige kinderen)

·        Voortgangsverslagen (eventueel)

 

Doeleinden

Praktijk Opregt verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·        Het onderhouden van contact;

·        Een goede en efficiënte dienstverlening;

·        Het verrichten van administratieve handelingen;

·        Facturering; 

·        Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·        Het informeren van andere zorgverleners (met uw toestemming);

·        Collegiaal overleg, geheel geanonimiseerd.

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Praktijk Opregt hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

·        Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

·        De verbetering van haar diensten;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk Opregt persoonsgegevens uitwisselen. Praktijk Opregt kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de boekhouder en het administratieprogramma. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens (NAW, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en verzekerdennummer) slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. En zij hebben geen inzage in het inhoudelijke dossier.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Praktijk Opregt aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Praktijk Opregt zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Praktijk Opregt zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk Opregt zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Praktijk Opregt passende beveiligingsmaatregelen genomen, middels met wachtwoorden beveiligde documenten.  

 

Uw rechten

U heeft het recht om Praktijk Opregt een verzoek te doen tot inzage van uw eigen persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Praktijk Opregt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Praktijk Opregt

Mariska Sneek

Nieuwe Gracht 37, 2011 NG Haarlem

info@praktijkopregt.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Opregt, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-12-2022

 

Praktijk Opregt kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 

 

  

 

 

 

Nieuwe Gracht 37

2011 NC Haarlem 

T: 06-29 46 85 77

E: info@praktijkopregt.nl

 

Aangesloten bij: