Betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

               

 

Algemene voorwaarden Praktijk Opregt

 

1.  Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten met Praktijk Opregt; het leiden van psychologische ondersteuning, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door beide partijen.

 

2.  Beroepscode en klachtenprocedure

De behandelaar van Praktijk Opregt is aangesloten bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten). De behandelaar handelt volgens de beroepscode van het NVRG en NVPA. Als u klachten heeft of minder tevreden bent over de behandeling meldt u dat bij voorkeur eerst schriftelijk bij de behandelaar zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht u onverhoopt een klacht hebben waar u niet met uw therapeut uitkomt, kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging www.nvrg.nl of www.nvpa.nl en voor het tuchtrecht van RBCZ tot stichting tuchtrecht beroepsbeoefenaren complementaire zorg (www.tcz.nu)

 

3.  Polisvoorwaarden

De cliënt is zelf verantwoordelijk om te onderzoeken welke vergoedingen en polisvoorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert. 

4.  Verhindering

Annuleren van de afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak. Bij niet verschijnen op de afspraak of wanneer minder dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, wordt € 90,- in rekening gebracht. (€ 75,- voor een individuele afspraak) Deze kosten zijn onverzekerd en voor uw eigen rekening.

5.  Betalingstermijn

a.                Alle door Praktijk Opregt gedeclareerde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum.

b.                De factuur wordt per e-mail verzonden of op verzoek via de post.

c.                Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar behaald resultaat.

d.                Het geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering ontslaat client niet van de verplichting tot tijdige betaling.

6. Artikel Betalingsachterstand & betalingsregeling

a.  Indien niet binnen de termijn van 14 dagen na de factuurdatum wordt betaald, is cliënt in verzuim.

b.  Bij betalingsachterstand is de behandelaar van Praktijk Opregt gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het is mogelijk om een betalingsregeling te treffen. De cliënt dient hiervoor zelf contact op te nemen met de praktijk, bij voorkeur schriftelijk of via een e-mail aan info@praktijkopregt.nl. 

c.  Indien de cliënt in gebreke of in verzuim blijft met het nakomen van de betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de cliënt. 

                                                                       

7.  Tariefsverhoging

Elk kalenderjaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaatsvinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand  van te voren aangekondigd.

 

 

 

8.  Aansprakelijkheid

a.Praktijk Opregt verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

b.Aansprakelijkheid voor indirecte / gevolgschade of emotionele schade is ten allen tijde uitgesloten. De cliënt is en blijft verantwoordelijk voor eigen beslissingen en daden tijdens de therapeutische ondersteuning, alsmede later in werk en privé.

c.Bij beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Praktijk Opregt bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, aanvaardt Praktijk Opregt aansprakelijkheid jegens betrokkene of opdrachtgever, echter slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

d.Aansprakelijkheid van Praktijk Opregt is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten.

 

9.  Verwerking persoonsgegevens

Praktijk Opregt handelt overeenkomstig het Privacydocument van Praktijk Opregt en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 10: Geheimhouding en Privacy

a.Informatie die redelijkerwijs of expliciet in woord of geschrift als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal door Praktijk Opregt geheim gehouden worden.

b.Persoonlijke en administratieve gegevens zullen volgens de wettelijke bewaartermijnen worden bewaard.

 

Artikel 11: Wettelijk recht

Voor gevallen die niet zijn voorzien in deze algemene voorwaarden geldt het Nederlands recht. 

Privacy en dossier

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. U mag te allen tijde uw dossier inzien en een kopie vragen. Voor systeemtherapeuten geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u en/of andere betrokkenen die deelnemen aan de therapie. Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Er wordt zoveel mogelijk, indien u daar toestemming voor geeft, samengewerkt met de huisarts, indien aanwezig de verwijzer en/of andere betrokkenen. Het kan voorkomen dat ik als systeemtherapeut uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreek met collegae buiten de praktijk teneinde de behandeling te optimaliseren.

Het kan zijn dat er video opnames van het gesprek gemaakt worden met als doel mijzelf als therapeut te blijven ontwikkelen, dit zal altijd in overleg en met toestemming door jullie gebeuren.