Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Praktijk Opregt                            

Begrippen:

*Zorgaanbieder:                Praktijk Opregt, Mariska Sneek

*Beroepsvereniging:             Het NVPA, ingeschreven in bij KvK onder nummer 40258092 en gevestigd op Losplaats 14 B, 5404 NJ Uden

*Koepel:                      RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) ingeschreven bij KvK onder nummer 20133698 en gevestigd op Kloosterstraat 282, 4700 AB Roosendaal.

*Klacht- en Tuchtrecht:          Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts  of een andere hulpverlener volgens de voor hem/haar geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

*Klachtenfunctionaris:            SCAG is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van NVPA/RBCZ en de geschillencommissie.

*Geschillencommissie:           SCAG voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

*WGBO:                      In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

*Cliënt:                       Iemand die zorg afneemt.

 

*Behandeling:                  De door Praktijk Opregt, Mariska Sneek, aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Praktijk Opregt, Mariska Sneek. 

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten met Praktijk Opregt; het leiden van psychologische ondersteuning, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door beide partijen.

 

Zorgaanbieder

Praktijk Opregt, Mariska Sneek is aangesloten bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Het NVPA is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over de beroepsverenigingen en over de koepel kunt u vinden op www.nvrg.nlwww.nvpa.nl en op www.rbcz.nu

De behandelaar handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van het NVRG en het NVPA.

 

Behandeling

De behandeling start met uw schriftelijke toestemming op het behandelplan dat samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal opgenomen worden in uw dossier. Dit wordt de leidraad voor de behandeling. Er vinden regelmatig evaluaties plaats waarin u zelf en de zorgverlener mondeling en/of ook schriftelijk verslag doen over uw ontwikkeling binnen de therapie.

De sessies duren 60-75 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Indien wenselijk kan in overleg de tijd per sessie aangepast worden naar anderhalf uur.

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is gewenst, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts of andere hulpverlener. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst of op een apart formulier voor deze overdracht.

Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

 

Betaling

De kosten per sessie (60-75 minuten) bedragen €100. Per kwartier uitloop wordt €25 euro in rekening gebracht.

De factuur betaalt u contant, per IBAN overschrijving of middels een betaalverzoek link met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u via de email. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

Praktijk Opregt, Mariska Sneek, is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van het NVPA en aangesloten bij het RBCZ en voldoet aan de eisen. Op de website www.praktijkopregt.nl staat een link naar de website van het NVPA (https://nvpa.org/verzekeringen/public) voor een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingen.

 

Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt €50 in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Annulering geeft u per voorkeur telefonisch of per email door, waarbij datum van ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners of andere betrokkenen.

 

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen schriftelijk (info@praktijkopregt.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 4 weken met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Praktijk Opregt, Mariska Sneek. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van het NVPA, SCAG dan wel de geschillencommissie TCZ. De procedure is te vinden op de website www.scag.nl. Praktijk Opregt voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

Wanneer u een klacht indient via het NVPA/RBCZ of SCAG informeert u de zorgverlener te alle tijden vooraf.

 

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

Praktijk Opregt is niet aansprakelijk voor materiele schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Opregt.

Praktijk Opregt heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt Praktijk Opregt tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van REAAL.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG

Praktijk Opregt houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27-10-2023

 

Nieuwe Gracht 37

2011 NC Haarlem 

T: 06-29 46 85 77

E: info@praktijkopregt.nl

 

Aangesloten bij: